กลุ่มงานเภสัชกรรม

ชื่อ :  ภก.สำราญ ดีอาษา

ตำแหน่ง : เภสัชกร ชำนาญการ   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

       
                                                  
ภก.ญ.กรรณิการ์ วงค์ไชยา   นางวรรษภัสสร มงคลวัชรพงศ์ นางสาววนัสสนันท์  พรมฝั้น 
เภสัชกร ชำนาญการ   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงาน
       
         
นางสาวอุบลวรรณ  ยินดี     นายวัฒนพงษ์ อินตา  
พนักงานประจำห้องยา   พนักงานประจำห้องยา  
       
         

 

Visitors: 278,648