กลุ่มงานทันตกรรม

 

ชื่อ  :  ทพ.ญ สุนทรี ดีปินตา

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 

     

 

ทพ.ญ.เฟื่องฟ้า  กันฟัน  ทพ.ญ.รมินตา หมุนสมัย นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ นางสาวพัชราภรณ์ พรมพิชัย
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
       
 
นางสาวชนิสรา  หวังทิวกลาง นางสาวพรรณพิไล แหยมคง นางสาวภัทรวดี ไชยศิลป์  ปรางสุดา  เงินปัน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
       
       
       
Visitors: 300,418