กลุ่มงานทันตกรรม

 

ชื่อ  :  ทพ.ญ สุนทรี ดีปินตา

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 

     

 

ทพ.ญ.เฟื่องฟ้า  กันฟัน  ทพ.ญ.รมินตา หมุนสมัย นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ นางสาวพัชราภรณ์ พรมพิชัย
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
       
 
นางสาวพรรณภัทร อินต๊ะวิชัย นางสาวพรรณพิไล แหยมคง นางสาวภัทรวดี ไชยศิลป์  ปรางสุดา  เงินปัน
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
     
นางสาวชนิสรา  หวังทิวกลาง      
 ผู้ช่วยทันตแพทย์      
Visitors: 291,676