กลุ่มงานทันตกรรม


ชื่อ  :  นางสุนทรี ดีปินตา

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

   
   

นายชุมแสง วิภาพเสถียรกุล

นางสาวพัชราภรณ์ พรมพิชัย

 นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
     
     
นางสาวพรรณภัทร อินต๊ะวิชัย นางสาวพรรณพิไล แหยมคง นางสาวภัทรวดี ไชยศิลป์ 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยทันตแพทย์
     
     
     
Visitors: 254,326