กลุ่มงานทันตกรรม


ชื่อ  :  นางสุนทรี ดีปินตา

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

   
   

นายชุมแสง วิภาพเสถียรกุล

นางสาวพัชราภรณ์ พรมพิชัย

 นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ
ทันตแพทย์ชำนาญการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารฯสุข)
     
     
นางสาวพรรณภัทร อินต๊ะวิชัย นางสาวพรรณพิไล แหยมคง นางสาวเนตรนภา อนันต์ 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยทันตแพทย์
     
     
     
Visitors: 222,999