กลุ่มงานทันตกรรม

ชื่อ :  นางวรางคณา เศรษฐ์ชัยยันต์

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ

 

   
   

นางสุนทรี ดีปินตา

นางสาวพัชราภรณ์ พรมพิชัย

 นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารฯสุข)
     
     
นางสาวพรรณภัทร อินต๊ะวิชัย นางสาวพรรณพิไล แหยมคง นางสาวเนตรนภา อนันต์ 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยทันตแพทย์
     
     
     
Visitors: 183,102