กลุ่มงานทันตกรรม


ชื่อ  :  ทพ.ญ สุนทรี ดีปินตา

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

     
   

              

ทพ.ญ.เฟื่องฟ้า  กันฟัน  นางสาวพัชราภรณ์ พรมพิชัย นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ ทพ.ญ.นุชนาฎ  ลีวัชรารุ่งเจริญ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
       
     
นางสาวพรรณภัทร อินต๊ะวิชัย นางสาวพรรณพิไล แหยมคง นางสาวภัทรวดี ไชยศิลป์  ปรางสุดา  เงินปัน
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
       
       
Visitors: 278,648