กลุ่มงานทันตกรรม

 

ชื่อ  :  ทพ.ญ สุนทรี ดีปินตา

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 

     
   

              

ทพ.ญ.เฟื่องฟ้า  กันฟัน  นางสาวพัชราภรณ์ พรมพิชัย นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ ทพ.ญ.นุชนาฎ  ลีวัชรารุ่งเจริญ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
       
     
นางสาวพรรณภัทร อินต๊ะวิชัย นางสาวพรรณพิไล แหยมคง นางสาวภัทรวดี ไชยศิลป์  ปรางสุดา  เงินปัน
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
       
นางสาวชนิสรา  หวังทิวกลาง      
 ผู้ช่วยทันตแพทย์      
Visitors: 289,081