กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ชื่อ :  พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


       
                   
   
   นายอนุสรณ์ หารต๊ะ นายเชวงศักดิ์ ปรารมภ์  นายเวนุวัตร  เมืองแก้ว
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
       
       

    นางสาวเบญจพร โรงคำ    นางสาวพิชญา ปินตา
   นักวิชาการสาธารณสุข    นักวิชาการสาธารณสุข
       

 

Visitors: 300,421