กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ชื่อ :  นางมณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


     
   

นายเชวงศักดิ์ ปรารมภ์

  นายดนัยพัฒน์ พรมปา
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ           นักวิชาการคอมพิวเตอร
     
Visitors: 229,989