กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ชื่อ :  ทน.พญ.วิชญตา นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                              
ทน.พญ.กมลชนก แสนตุ้ย นางจตุพร  จวนเจริญ นางธัญณพรรธน์  วิลัย
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  พนักงานบริการ  พนักงานบริการ
     
     
     
     
     
     
Visitors: 300,422