กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ชื่อ :  นางสาววิชญตา แสงทอง

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวกมลชนก แสนตุ้ย

นางสาวอังศุมาลิน อารินวงค์
นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ
   
   
   
   
   
   
   
Visitors: 254,330