กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ชื่อ :  พว.ทหัยรัตน์ เวชมนัส

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม


                                                                 
นายอนุสรณ์ จันสอง  นภาพร  วงค์ไชยา  นางสาวจุฑานันท์  จันจองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  พนักงานบริการ
     
Visitors: 275,753