ประเมินคุณภาพมาตราฐานการบริการงานยาเสพติด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายดลภาคย์ เนตรใส นายอำเภอภูเพียงให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานยาเสพติดและร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินคุณภาพการบริการงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด ) โรงพยาบาลภูเพียงโดยมี นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง นายสุเทพ แปงเครื่อง ปลัดอำเภอภูเพียง พ.ต.ต.พิพัฒ ทิฑัมพรธีรวงค์ สว.สส.สภ.ภูเพียง   นายเรืองฤทธิ์  ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน่านนคร  เครือข่าย คปสอ.ภูเพียง  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้างโรงพยาบาลภูเพียง เข้าร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานยาเสพติดในอำเภอภูเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  อาจารย์พิษณุพงศ์  ไชยวุฒิ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นางสาวอรุณรัตน์ อรุณนุมาศ หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

                เป้าหมายของการทำงาน คือให้บริการผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติดทุกชนิด รวมทั้งแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่ไม่มีอาการทางจิต หรืออาการทางจิตทุเลาในเขตพื้นที่รับผิดชอบและครอบครัว เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคม ชึ่งมีการบำบัดโดยใช้กระบวนการกลุ่มหรือบำบัดรายบุคคล ด้วยการให้การปรึกษา ให้สุขภาพจิตศึกษา การปรับความคิดและพฤติกรรม การฝึกทักษะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การใช้สารเสพติด เพื่อช่วยให้ผู้รับการบำบัดสามารถเลิกใช้สารเสพติด แอลกอฮอล์และบุหรี่ได้ตามเป้าหมาย โดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมสัปดาห์ละ 1-3 วัน แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมง ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละครั้ง จะนัดหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป และเมื่อบำบัดรักษาครบกำหนด ตามโปรแกรม จะนัดติดตามผล 12 ครั้ง ใน 1 ปี ร่วมกับครอบครัวและชุมชน ความสำเร็จของการดำเนินงานยาเสพติด เกิดจากความสามัคคีของทีมงาน ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพการทำงานต่อเนื่อง ในการนิเทศครั้งนี้ ทีมผู้ทรงคุณวุฒินิเทศ ให้ความชื่นชมการทำงานเครือข่าย คปสอ.ภูเพียง และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานยาเสพติดต่อไป

                               

Visitors: 300,423