ร้องเรียน ร้องทุกข์

ติดต่อสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์  หากมีข้อร้องเรียน สอบถามที่เป็นความลับ ระบุเบอร์โทรติดต่อกลับ
- หรือโทร 054-719591-3 ต่อ111  
- ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มติดต่อกลับ ข้อมูลจะส่งต่อ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโดยตรง คลิกเข้าฟอร์มติดต่อกลับ
- เข้ามาสอบถามข้อมูลที่จุดบริการห้องบัตรโรงพยาบาลภูเพียง
- ส่งจดหมายตามที่อยู่ของ โรงพยาบาลภูเพียง 392 หมู่ 3 ต.ม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทร.054-719591-3
- ส่ง E-Mail  phuphianghospital@gmail.com 
-เว็ฐบอร์ดของโรงพยาบาล คลิกเข้าเว็บบอร์ดของโรงพยาบาลภูเพียง 
   
-คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   คลิกดาวน์โหลด
-โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  คลิกดาวน์โหลด
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คลิกดาวน์โหลด
-ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  คลิกดาวน์โหลด
Visitors: 300,421