เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

วันที่  3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา13.00 น. -16.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน

นางศุภวรรณ เป็งจันตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลภูเพียง เป็นวิทยาการ เรื่องการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด)แก่เด็กและเยาชนตำบลนาปัง 6 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลนาปัง ครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 2 หน่วยงานหลัก คือ อบต.นาปังและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน  การทำกิจกรรมครั้งนี้วิทยากรเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้เด็กและเยาวชนร่วมกันแสดงออกถึงความสามารถในการช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง   โดยนำกระแส  TO BE NUMBER ONE  เป็นกระบวนการขับเคลื่อน ตามยุทธศสาสตร์การดำเนินงาน ได้แก่ 1.การสร้างกระแส 2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3.การสร้างและพัฒนาเครือข่าย  ผลการทำกิจกกรม ทำให้เกิดแกนนำ TO BE NUMBER ONE  ตำบลนาปัง จำนวน 50 คน และแกนนำเครือข่าย ตำบลท่าน้าว 3 คน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน 1 คน เครือข่ายตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จำนวน 2 คน และตั้งกลุ่มไลน์ TO BE NUMBER ONE    เป็นช่องทางในการสื่อสารการนัดหมายการประชุมติดตามงานครั้งต่อไป การทำกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.นาปัง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาชมรม  รวมถึงมอบเงินค่าตอบแทนวิทยากรให้แก่กองทุน “ชมรม TO BE NUMBER ONE  ตำบลนาปัง” เพื่อใช้ในการบริหารจัดการชมรมฯต่อไป.

Visitors: 300,419