ร่วมงานวันจักรี

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี  โรงพยาบาลภูเพียงได้ร่วมงานวันจักรี ณ วัดแช่แห้ง จังหวัดน่าน และได้วางพานพุ่มดอกไม้ สักการะพระบรมรูป ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอภูเพียง 

Visitors: 300,419