ออกหน่วย NCD รพ.สต.ฝายแก้ว

วันที่ 25และวันที่ 27  เมษายน 2561 โรงพยาบาลภูเพียง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลฝายแก้ว ออกให้บริการกับกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(์NCD=non-communicable diseases) ประเภทโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 95 ราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลฝายแก้ว

 

 

Visitors: 300,422