กิจกรรมปลูกต้นไม้

โรงพยาบาลภูเพียงได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2561 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบๆโรงพยาบาล

Visitors: 300,421