ประชุมชี้แจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้นสอง โรงพยาบาลภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียงจัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลภูเพียง พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์การทำงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหาแนวทางป้องกันแก้ไข

Visitors: 300,417