วันไข้เลือดออกอาเซียน

เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายนของทุกปี (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตระหนักถึงการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งโรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย และด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ดังนั้น  กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลภูเพียง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองเต่า  ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย และให้สุขศึกษา ในหมู่บ้านหนองเต่าหมู่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด เรื่องมาตรการ 3เก็บ (1เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก 2เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย 3เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน)  เพื่อเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

Visitors: 300,417