วิทยากรตามโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 งาน NCD และงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเพียง ได้ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว"(อสค.) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าน้าว ในหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปและภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง การบรรยายและฝึกปฏิบัติการเบื้องต้นในหัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น" โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง,โรคไตเรือรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ของตำบลท่าน้าว จำนวน 80 ราย

Visitors: 300,428