ออกหน่วยตรวจสุขภาพ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทีมงานสุขภาพจิตและจิตเวช ทีมงานทันตกรรม อำเภอภูเพียง ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้พิการทางสติปัญญาและออทิสติก ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ประจำปี 2561 ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและเสริมสร้างให้มีระบบการดูแลสุขภาพในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ผลการตรวจสุขภาพ : 1)จิตเวช เร่งด่วน 8 ราย ส่งต่อ รพ.น่าน 2)จิตเวช อาการไม่ดีขึ้น แต่ไม่เร่งด่วน รอพบจิตแพทย์เด็กตามนัด วันที่ 2 ส.ค.61 ที่รพ.ภูเพียง 3) อาการทางกาย ไม่เร่งด่วน 2 รายส่งต่อ รพ.ภูเพียง 4)ปัญหาสุขภาพฟันเร่งด่วน 26 ราย ส่งต่อ งานทันตกรรม รพ.ภูเพียง/รพ.น่าน

Visitors: 300,421