กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 คุณนางศภวรรณ เป็งจันตา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานยาเสพติด โรงพยาบาลภูเพียงได้เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนน่านนคร

Visitors: 300,417