รับมอบใบกิตติกรรมประกาศ HA ยาเสพติด

โรงพยาบาลภูเพียง โรงพยาบาลคุณภาพ มาตรฐาน บริการประชาชน วันที่4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบใบกิตติกรรมประกาศแก่โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องจากได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด ครอบครัวและชุมชน ครอบคลุมทั้งด้าน

การคัดกรอง การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การติดตามหลังผ่านการบำบัดรักษา  โดยผ่านการรับรองคุณภาพ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)และสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางศุภวรรณ  เป็งจันตา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้ารับใบกิตติกรรมประกาศดังกล่าว ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 256 นอกจากนี้นายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน ตัวแทนอำเภอภูเพียง เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนครั้งนี้ด้วย  และโรงพยาบาลภูเพียง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา การให้บริการผู้ป่วยยาเสพติด ให้ผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป.

Visitors: 300,421