โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียงร่วมด้วยทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในเขตอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  โดยคณะจิตอาสาในโครงการฯ ตำบลท่าน้าวและตำบลนาปัง จำนวน 200 คนได้ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดถนน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชรอบๆโรงพยาบาลภูเพียง  เพื่อให้สถานที่ราชการ ในอำเภอภูเพียง มีความสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ประทับใจแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการและรับบริการ    ทางโรงพยาบาลภูเพียง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านคณะจิตอาสาอย่างสูง

 

Visitors: 300,417