ผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คุณสมบัติ แซ่อ๊วงและประชาชนทุกหมู่บ้านในอำเภอภูเพียง จ.น่าน ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลภูเพียง จำนวนเงินทั้งหมด  398,301 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเอ็ดบาทถ้วน) ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทุกส่วนราชการ ประชาชนอำเภอภูเพียงทุกคน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

Visitors: 300,419