การประชุมหารือ การดูแลสุขภาพระยะกลางในผู้สูงอายุ

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง  ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ  พญ.ภูริชา  ชัยวิรัช แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลน่าน  ทีมหมอครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพในการเยี่ยมบ้าน  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเพียง  เรื่องการดำเนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางในผู้สูงอายุอ าเภอภูเพียง  กลุ่มโรคเป้าหมาย  3  โรค  ได้แก่  โรคหลอดเลือดสมอง  สมองบาดเจ็บ  หรือไขสันหลังบาดเจ็บ  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและมีอาการทางคลินิก ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตและมีอาการคงที่ ลดความพิการหรือทุพพลภาพกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

Visitors: 300,428