กรมการแพทย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วิทยาลัย พยาบาลพระจอมเก้า จังหวัดเพชรบุรี และทีมสหวิชาชีพ ร่วมประชุมหารือ การดูแลสุขภาพระยะกลางในผู้สูงอายุ

วันที่  27  พฤศจิกายน  2562  นพ.ชรินทร์  ดีปินตา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ภูเพียง  ให้การต้อนรับ  ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย  ดร.ธัญพร  ชื่นกลิ่น     คุณเบญจพร  สุธรรมชัย  พร้อมคณะ  ในการประชุมเพื่ออภิปรายกลุ่มสำหรับ ทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพระยะกลางในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลภูเพียง  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยแพทย์  พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข  เภสัชกร  นักกายภาพบำบัด  แพทย์แผนไทย  เครือข่าย รพ.สต.  และ  อปท.  จำนวนทั้งสิ้น  20  คน  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางผู้สูงอายุ ใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่  Stroke,  Traumatic Brain Injury  และ  Spinal Cord Injury เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะกลางในผู้สูงอายุต่อไป

Visitors: 284,493