พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสมโภช 666 ปี องค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง รพ.ภูเพียง

     

             โรงพยาบาลภูเพียง ขอกราบขอบพระคุณ ในเมตตา
ของพระชยานันทมุนี ผศ.ดร. เจ้าคณะอำเภอภูเพียง
คณะสงฆ์ อำเภอภูเพียงทุกรูป ท่านสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ท่านนายอำเภอ ดลภาค เนตรใส ท่านสมาชิกสภาจังหวัด อำเภอภูเพียง ท่านพิญโญ วิชัยภิญโญ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ทุกหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนอำเภอภูเพียง ท่านคหบดีในจังหวัดน่าน ที่อนุเคราะห์ เมตตา ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสมโภช 666 ปีองค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง รพ.ภูเพียง ในวันที่ 30 มกราคม 2563 กระผมในนามโรงพยาบาลภูเพียงและคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ครับ

 

 


 

Visitors: 303,379