ITAปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) โรงพยาบาลภูเพียง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส  3

Visitors: 300,419