รับบริจาค

   วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายชรินทร์ดี  ปินตา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง  รับมอบเงินบริจาค
จากนางสาวนพมาศ  ดีสม พร้อมครอบครัว  จำนวนเงิน 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการให้บริการภายในโรงพยาบาลภูเพียง

Visitors: 300,417