เป้าหมาย

เป้าหมาย

           1.ประชาชนสุขภาพดี
              2.เจ้าหน้าที่มีความสุข
              3.ระบบสุขภาพยั่งยืน

Visitors: 300,419