ทําเนียบผู้บริหาร

    

นายชรินทร์   ดีปินตา 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โทร.085-694-0424

นางสุนทรี  ดีปินตา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทร.062-951-1421
นายวิทย์  มงคลวิสุทธิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โทร.095-698-2285
นายสำราญ  ดีอาสา
เภสัชกรชำนาญการ
โทร.083-145-4925
นางอมรรัตน์  คำยันต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.081-026-1385
       
นางรัชนี  พิเคราะห์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.085-335-1551
นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.081-885-5651
 นางมณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.087-172-88444
 นางพันผกา  จินะไชย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.098-747-0341

  นางพัชรินทร์  ศรีสบานงา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.086-195-7709
 นางสาวกรรณิการ์  วงค์ไชยา
 เภสัชกร ชำนาญการ
โทร.088-268-2797
 นางฐณมน  หลวงใน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร.061-954-5325
 นางวิชญตา  นาคประเสริรฐ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
โทร.084-406-4360
 
   

                                               
 นางพรมณี  ปัดแก้ว 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
โทร.085-925-3777
 นางชัญญาภัค  ไชยศิลป์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำงาญงาน
โทร.089-552-4723

 
Visitors: 254,330