ทําเนียบผู้บริหาร

    

นพ.ชรินทร์   ดีปินตา 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โทร.085-694-0424

 

ดร.พว.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์
 หัวหน้าพยาบาล
โทร.054-719591 
ทพ.ญ.สุนทรี  ดีปินตา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทร.062-951-1421
ภก.สำราญ  ดีอาสา
เภสัชกรชำนาญการ
โทร.083-145-4925

นพ.ภูวัส  เฟยลุง
นายแพทย์ชำนาญการ
โทร.

       
พว.รัชนี  พิเคราะห์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.085-335-1551
พว.หทัยรัตน์ เวชมนัส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.081-885-5651
 พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.087-172-8844
 พว.เสาวณีย์  อยู่คง 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.
       
 
พว.พันผกา  จินะไชย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.098-747-0341
ภก.ญ.กรรณิการ์  วงค์ไชยา
 เภสัชกร ชำนาญการ
โทร.088-268-2797 
 นางสาววิลาวัณย์ ตฤณธีรบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตการ
โทร.092-4055755
 ทน.พญ.วิชญตา  นาคประเสริรฐ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
โทร.084-406-4360
       
                 
         
                   


 นางชัญญาภัค  ไชยศิลป์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำงาญงาน
โทร.089-552-4723
  นางสาวนภาพร วงค์ไชยา
 นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
โทร.
  นางพรมณี  ปัดแก้ว 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
โทร.085-925-3777  
 
Visitors: 300,428