ทําเนียบผู้บริหาร

    

นพ.ชรินทร์   ดีปินตา 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โทร.085-694-0424

ทพ.ญ.สุนทรี  ดีปินตา
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทร.062-951-1421
ดร.พว.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์
 หัวหน้าพยาบาล
โทร.054-719591
ภก.สำราญ  ดีอาสา
เภสัชกรชำนาญการ
โทร.083-145-4925
พว.อมรรัตน์  คำยันต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.081-026-1385
       
พว.รัชนี  พิเคราะห์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.085-335-1551
พว.หทัยรัตน์ เวชมนัส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.081-885-5651
 พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.087-172-88444
 พว.พันผกา  จินะไชย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร.098-747-0341

นางชัญญาภัค  ไชยศิลป์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำงาญงาน
โทร.089-552-4723
 ภก.ญ.กรรณิการ์  วงค์ไชยา
 เภสัชกร ชำนาญการ
โทร.088-268-2797
 นางสุภาพ สมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-6349169
 ทน.พญ.วิชญตา  นาคประเสริรฐ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
โทร.084-406-4360
       
                                                 
 นางพรมณี  ปัดแก้ว 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
โทร.085-925-3777
     
Visitors: 275,753