รับบริจาคเงิน 3000 บาท

 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาคเงินจำนวน 3000 บาท 

จาก คุณบุญทรง ใจบุญ  โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 300,419