รับบริจาคเงิน 12,150 บาท

      วันที่ 15 กันยายน  2564 โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาคเงิน 12,150 บาท

จากคุณศราวุธ สิงห์สาร กทม. ทำบุญให้ คุณแม่จำปี สิงห์สาร โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

Visitors: 300,421