รับบริจาค เครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย

     วันที่ 15 กันยายน  2564 โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาคเครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย

จากคุณวิเชียร วงศ์ไพบูลย์วัฒน ให้กับงานแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

Visitors: 300,421