ได้รับบริจาค น้ำดื่ม 102 แพ็ค

         วันที่ 26 กันยายน  2564 โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาค น้ำดื่ม 102 แพ็ค จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฝายแก้ว

โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

Visitors: 300,418