รับบริจาคน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค และถุงผ้า 80 ใบ

     วันที่ 5 ตุลาคม  2564 โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาค น้ำดื่ม 20 แพ็ค และถุงผ้าจำนวน 80ใบ จากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภู

เพียงโรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 300,421