รับบริจาคเงินจำนวน 5000 บาท

           วันที่ 6 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาคเงินจำนวน  5,000 บาท  จากคุณคำดี  กันบุญ เพื่ออุทิศให้ คุณไกรศักดิ์  กันบุญ 

โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้

 

Visitors: 300,421