รับบริจาคเตียงและเครื่องผลิตออกซิเจน

วันที่ 26 เมษายน 2565  โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาค เตียงจำนวน 5 เตียงและเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 1 เครื่อง จาก๕ณะลูกหลาน แม่ใจหล้า จุมปา บ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง  โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

Visitors: 300,419