โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ

 โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ

 
 

   -แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     -แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

    -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลภูเพียง

     -ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.ภูเพีย

    -ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์

     -คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเพียง

    -ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การแพทย์

    -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

    -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    -แนวปฏิบัติการดำเนินงานยาเสพติด

    -ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง

    -แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

    -รายงานความก้าวหน้าการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้รับบริการโรงพยาบาลภูเพียง

    -รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ

    -จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

    -ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

    -จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

    -มาตราฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติ:แนวทางการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยนอก

    -รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

    -แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง

    -แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนระดับปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    -คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562

    -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

    -การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและสอบทานข้อมูลก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

    - กระบวนการทำงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

    - แนวทางการฝากครรภ์ โรงพยาบาลภูเพียง

    - รูปการประชุมเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ซับซ้อน

    - สรุปรายงานการประชุมวเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซับซ้อน

    -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

    -ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

    -อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

    -หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    -พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

    -ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560

 - สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง)

      - สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง

      -  สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน

Visitors: 300,421