ITAปีงบประมาณ 2564 ไตรมาตร 3

  EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      * EB1    1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       * EB1    2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

       * EB1    3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย

                        ** 3.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

                        ** 3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

              ** 3.2 มีการก าหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล อย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

         * EB1    4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         * EB1    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          * EB1    6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

 

   EB 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 * EB 2 ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

 EB2  ข้อ  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

  * EB2    1.2 นโยบายของผู้บริหาร

  * EB2    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

  * EB2    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  * EB2    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  * EB2    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  * EB2    1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

  * EB2    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

  * EB2    1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  * EB2    1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  * EB2    1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  EB2    1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

  * EB2    1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

  * EB2    1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

  * EB2    1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

  * EB2    2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  * EB2    3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

  * EB2    4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบ          ประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  * EB2    5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

  * EB2    6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  * EB2    7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

  * EB2    8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 EB2    9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 

  * EB2    9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

  * EB2    9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

  * EB2    9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

  * EB2  9.3รายงานผลดำเนินการ -เม.ย- มิ.ย.64

  * EB2    9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

  * EB2    9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

  * EB2   9.5 สขร.เม.ย.-มิ.ย.64

  * EB2    10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  * EB2    11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

 

 EB2 ข้อ 1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB2 ข้อ 10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

  *  EB2 ข้อ 10 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  *  EB2 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

   EB 4

   * EB 4 ข้อ 2.1 ขออนมุติขึ้นเว็บไซต์

   *  EB4_ข้อ2.2 รง ผลดำเนินการ -เม.ย.

   *  EB4_ข้อ2.2 รง ผลดำเนินการ -พ.ค.

   *  EB4_ข้อ2.2 รง ผลดำเนินการ -มิย.

   EB4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  *  EB 4 ข้อ 3.2 วัสดุงานบ้าน ชุดที่ 1

  *  EB 4 ข้อ 3.2  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดที่ 2

  *  EB 4 ข้อ 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เม.ย.64-มิ.ย.64 

*  EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย-จ้างปูพื้นอาคารทันตกรรม

*  EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย-เครื่องปรับอากาศ

  *  EB4 ข้อ 3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

   EB 5

  *  EB 5 ข้อ 2 สขร.เม.ย.64

  *  EB 5 ข้อ 2 สขร.พ.ค.64

  *  EB 5 ข้อ 2 สขร.1-มิ.ย.64

 

  *  EB 5 ข้อ 2 สขร.ก.ค.64

 

  *  EB 5 ข้อ 2 สขร.ส.ค.64

 

  *   EB 5  ข้อ 2 สขร.เม.ย.64 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

   EB 5  ข้อ 2 สขร.พ.ค.64 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

   EB 5  ข้อ 2 สขร.พ.ค.64 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

  EB 8

  EB 8 ข้อ 1 บันทึกลงนามในประกาศและขออนุมัติเผยแพร่

  * EB 8 ข้อ 2 หนังสือแจ้งเวียน จนท.ในหน่วยงาน ไตรมาส3

  * EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานฯ รอบ 1(1 เม.ย.64)ไตรมาส3

  * EB 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 

 

   EB 14

  *  EB 14 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

 

 

   EB 15

  *  EB 15 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 

   EB 21

 * EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

Visitors: 300,421