MOIT ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด MOIT  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT  องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1    1. คำสั่ง/ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

                      1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต

                       1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริการสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)

                        1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ                                   2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)

                        1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                      2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                      2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา                           (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                       2.3  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย  (1) รูปถ่าย (2)ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

- MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร

- MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- MOIT2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน   ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

- MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย  (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของ หน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

- MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการ ดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

- MOIT2 ข้อ 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

- MOIT2 ข้อ 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

- MOIT2 ข้อ 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

- MOIT2 ข้อ 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุด ปัจจุบัน

- MOIT2 ข้อ 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

- MOIT2 ข้อ 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วย ทุกแผน)

- MOIT2 ข้อ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)        

- MOIT2 ข้อ 11. แผนการใช้จ่ายงงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

                      - รายงานติดตามแผนรายรับฯ ปี 2566 ต.ค.65

                      - รายงานติดตามแผนรายรับฯ ปี 2566 พ.ย.65

 

- MOIT2 ข้อ 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

- MOIT2 ข้อ 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- MOIT2 ข้อ 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

- MOIT2 ข้อ 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

- MOIT2 ข้อ 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

   - MOIT2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

   - MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   - MOIT2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง

   - MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้า เจ้าหน้าที่

   - MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

       - MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) เดือนตุลาคม

       - MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) เดือนพฤศจิกายน

       - MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) เดือนธันวาคม

  - MOIT2 ข้อ 1- ข้อ 18 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

   MOIT3 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและมีการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT3 ข้อ 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ             

MOIT3 ข้อ 3.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

     MOIT4 ข้อ 1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

                   1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   1.1 บันทึกข้อความคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 

                   1.2  มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                           - 1.2 หนังสือรายการอนุมัติงบลงทุน ปี 2566  จ.น่าน

                   1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

                   1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย งบลงทุน ทุกไตรมาส งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

                     2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                         - เดือน ตุลาคม 2565

                         - เดือน พฤศจิกายน 2565

                         - เดือน ธันวาคม 2565

                     2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด

                                  2.2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

                                   2.2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

                                              - รายงานผลงบเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565

                                                 - รายงานผลงบดำเนินงาน - เดือน พฤศจิกายน 2565

                                                 - รายงานผลงบดำเนินงาน - เดือน ธันวาคม 2565

                      2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                - เดือน ตุลาคม 2565

                                 - เดือน พฤศจิกายน 2565

                                 - เดือน ธันวาคม 2565

MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                    3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล

                            -MOIT4 ข้อ 3.2 ชุดจัดซื้อด้วยงบดำเนินงาน

                            -MOIT4 ข้อ 3.2-ประกาศสำนักงานปลัด

                    3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5   ไตรมาส 1

 

    MOIT5 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               - เดือน ตุลาคม 2565

                                 - เดือน พฤศจิกายน 2565

                               - เดือน ธันวาคม 2565

 

    MOIT5 ข้อ 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565

                       - MOIT5 ข้อ 2 สขร.ต.ค.65

                       - MOIT5 ข้อ2 สขร.พ.ย 65

                       - MOIT5 ข้อ 2 สขร.ธ.ค.65

    MOIT5 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                       - เดือน ตุลาคม 2565

                        - เดือน พฤศจิกายน 2565

                       - เดือน ธันวาคม 2565

            ไตรมาส 2 

MOIT5 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 ข้อ 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566

MOIT5 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 MOIT15 ข้อ 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                     1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุญาตนำไป

                     1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

                     1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT15 ข้อ 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                     2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                     2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2565

                     2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

 

ไตรมาสที่ 2   

 

             MOIT22 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            MOIT22 ข้อ 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            MOIT22 ข้อ3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            MOIT22 ข้อ 4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ายงาน

Visitors: 280,646