ระบบรายงานผลการดำเนินงาน ITA 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) โรงพยาบาลภูเพียง ปีงบประมาณ 2563

Visitors: 301,765